яВОТ. Интернет-всячина

 

Довідник з української мови

      Головна - Ця сторінка
Початок
Зміст
Мовознавство
Фонетика
Лексика
Словотворення
Морфологія
Синтаксис
Орфографія
Пунктуація
Стилістика
Програма для
        вступників

Довідка
Скорочення

 

ЗМІСТ

1.Мовознавство
2. Фонетика
3. Лексика
4. Словотворення
5. Морфологія
6. Синтаксис
7. Орфографія
8. Пунктуація
9. Стилістика

Окремо по розділах

1. Мовознавство

Основні одиниці мовознавства
Мова

Мови світу
Генеалогія української мови
Деякі особливості української мови
Історія української мови
Літературна мова
Культура мовлення
Правильне мовлення
Норми української мови
Мовна майстерність

2. Фонетика
Звук
Як виникають звуки
Активні і пасивні мовні органи
Голосні звуки
Голосні переднього і заднього ряду
Голосні низького, середнього і високого підняття
Огублені і неогублені голосні
Наголошені і ненаголошені голосні
Приголосні звуки
Сонорні приголосні
Шумні приголосні
Дзвінкі і глухі приголосні
Акустичні пари
Губні, язикові та глоткові приголосні
Тверді і м'які приголосні
Свистячі, шиплячі та носові приголосні
Звук [ґ]
Орфоепія

Основні правила орфоепії
Вимова голосних звуків
Вимова приголосних звуків
Склад
Наголос
Графіка
Алфавіт
Інші графічні знаки
Фонетична транскрипція
Співвідношення звуків і букв
Звуко-буквенний розбір слова

3. Лексика
Слово
Лексичне значення слова
Граматичне значення слова
Слова з конкретними та абстрактними значеннями
Однозначні і багатозначні слова
Пряме і переносне значення слова
Омоніми
Синоніми
Антоніми
Пароніми
Загальновживані і незагальновживані слова
Діалектизми
Професійні слова
Успадковані слова
Власне українські слова
Іншомовні слова
Архаїзми
Неологізми
Фразеологія
Фразелогізми
Прислів’я і приказки
Крилаті вислови
Джерела фразеології
Лексико - фразеологічний розбір слова

4. Словотворення
Будова слова
Корінь
Префікс
Суфікс
Закінчення
Постфікс
Основа слова
Способи творення нових слів
Морфологічні способи словотворення
Суфіксальний спосіб
Префіксальний спосіб
Префіксально-суфіксальний спосіб
Безафіксний спосіб
Основоскладання
Складання скорочених слів
Неморфологічні способи словотворення
Творення частин мови
Самостійні частини мови
Творення іменників
Творення прикметників
Творення числівників
Творення займенників
Творення дієслів
Творення прислівників
Службові частини мови
Творення прийменників
Творення сполучників

5. Морфологія
Частини мови
Ознаки частин мови
Лексичне значення частин мови
Синтаксична роль частин мови
Розряди частин мови за значенням
Морфологічні ознаки частин мови
Самостійні слова
Іменник
Синтаксична роль іменника
Розряди іменника за значенням
Назви загальні і власні
Назви істот і назви неістот
Конкретні і абстрактні іменники
Збірні іменники
Речовинні іменники
Морфологічні ознаки іменника
Рід іменників
Число іменників
Відмінки іменників
Перша відміна
Друга відміна
Третя відміна
Четверта відміна
Незмінювані іменники
Морфологічний розбір іменників
Прикметник
Синтаксичні ознаки прикметника
Розряди прикметника за значенням
Якісні, відносні і присвійні прикметники
Якісні прикметники
Відносні прикметники
Присвійні прикметники
Присвійно-відносні прикметники
Відносно-якісні прикметники
Повні та короткі прикметники
Тверді та м'які прикметники
Морфологічні ознаки прикметника
Рід та число прикметника
Відмінювання прикметників
Морфологічний розбір прикметників
Числівник
Синтаксичні ознаки числівників
Розряди числівників за значенням
Кількісні та порядкові числівники
Кількісні числівники
Порядкові числівники
Прості, складні і складені числівники
Морфологічні ознаки числівників
Відмінювання числівників
Морфологічний розбір числівників
Займенник
Синтаксичні ознаки займенників
Розряди займенників за значенням
Морфологічні ознаки займенника
Особові займенники
Відмінювання особових займенників
Зворотний займенник
Питальні займенники
Відносні займенники
Присвійні займенники
Вказівні займенники
Означальні займенники
Неозначені займенники
Заперечні займенники
Морфологічний розбір займенників
Дієслово
Синтаксичні ознаки дієслова
Розряди дієслів за значенням
Перехідні і неперехідні дієслова
Зворотні дієслова
Морфологічні ознаки дієслова
Види дієслів
Способи дієслів
Часи дієслів
Дієвідміни дієслів
Інфінітив
Дві основи дієслова
Безособові дієслова
Морфологічний розбір дієслів
Дієприкметник
Синтаксичні ознаки дієприкметника
Розряди дієприкметника за значенням
Активні і пасивні дієприкметники
Безособові форми на -но, -то
Морфологічні ознаки дієприкметника
Перехід дієприкметників у прикметники і іменники
Відмінювання дієприкметників
Морфологічний розбір дієприкметників
Дієприслівник
Синтаксичні ознаки дієприслівника
Інші ознаки дієприслівника
Морфологічний розбір дієприслівників
Прислівник
Синтаксичні ознаки прислівника
Розряди прислівників за значенням
Означальні і обставинні прислівники
Означальні прислівники
Якісно-означальні прислівники
Інші означальні прислівники
Обставинні прислівники
Первинні і вторинні прислівники
Морфологічний розбір прислівників
Службові слова
Прийменник
Синтаксична роль прийменника
Розряди прийменників за значенням
Первинні і вторинні прийменники
Прості, складні і складені прийменники
Морфологічні ознаки прийменника
Вживання прийменників з відмінковими формами інших слів
Морфологічний розбір прийменників
Сполучник
Синтаксична роль сполучника
Розряди сполучника за значенням
Прості, складні і складені сполучники
Непохідні і похідні сполучники
Поділ сполучників за вживанням
Сурядні і підрядні сполучники
Сурядні сполучники
Підрядні сполучники
Морфологічні ознаки сполучника
Морфологічний розбір сполучників
Частка
Синтаксична роль частки
Розряди часток за значенням
Фразові, словотворчі і формотворчі частки
Фразові частки
Словотворчі частки
Формотворчі частки
Морфологічні ознаки частки
Морфологічний розбір часток
Вигук
Синтаксична роль вигука
Розряди вигуків за значенням
Емоційні, спонукальні, етикету і звуконаслідувальні вигуки
Первинні і похідні вигуки
Морфологічні ознаки вигуків
Морфологічний розбір вигуків

6. Синтаксис
Словосполучення
Лексичні і синтаксичні словосполучення
Іменні, дієслівні і прислівникові словосполучення
Сурядні і підрядні словосполучення
Види сурядних словосполучень
Види підрядних словосполучень
Прості і складні словосполучення
Синтаксичний розбір словосполучення
Речення
Предикативність та інтонація завершеності
Кваліфікація речень
Розповідні, спонукальні і питальні речення
Емоційно-нейтральні та емоційно забарвлені речення
Прості і складні речення
Просте речення
Непоширені і поширені речення
Типи синтаксичного зв'язку
Порядок слів у реченні
Логічний наголос
Головні члени речення
Підмет
Присудок
Другорядні члени речення
Означення
Додаток
Обставина
Односкладне речення
Неповне речення
Ускладнені речення
Речення з однорідними членами
Речення з відокремленими членами
Речення із звертанням
Речення зі вставними і вставленими компонентами
Синтаксичний розбір простого речення
Складне речення
Сполучникове, безсполучникове і складне речення з різними видами зв'язку
Складносурядні і складнопідрядні речення
Складносурядне речення
Складносурядне речення з єднальними сполучниками
Складносурядне речення з протиставними сполучниками
Складносурядне речення з розділовими сполучниками
Складнопідрядне речення
Складнопідрядні речення з підрядними означальними
Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними
Підрядні речення місця
Підрядні речення часу
Підрядні речення способу дії і ступеня
Підрядні порівняльні речення
Підрядні речення причини
Підрядні речення мети
Підрядні умовні речення
Підрядні допустові речення
Підрядні наслідкові речення
Складнопідрядне речення з кількома підрядними
Послідовна підрядність
Паралельна підрядність
Однорідна підрядність
Комбінована підрядність
Безсполучникове складне речення
Безсполучникові складні речення з однорідними і неоднорідними частинами
Безсполучникові складне речення з однорідними частинаvb
Безсполучникові складне речення з неоднорідними частинами
Складна синтаксична конструкція
Типи складних синтаксичних конструкцій
Синтаксичний розбір простого речення
Пряма мова
Діалог
Непряма мова
Цитата
Синтаксичний розбір речення з прямою мовою

7. Орфографія
Основні принципи української орфографії
Орфограма
Передача на письмі звукового складу слів
Правопис деяких звуків
Голосні звуки
Чергування е з и
Ненаголошені е та и в префіксах
Ненаголошені е та и в суфіксах
Чергування і з іншими голосними
Правопис і та и в основах українських слів
Правопис і та и у префіксах українських слів
Правопис і та и в суфіксах українських слів
Правопис і та и в основах іншомовних слів
Написання о та а
Написання о та у
Чергування е з о після шиплячих та й
Приголосні звуки
Дзвінкі приголосні
Глухі приголосні
Приголосні у кінці префіксів
Чергування приголосних
Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ск(ий), -ств(о)
Уподібнення приголосних за місцем творення
Спрощення в групах приголосних
Тверді і м’які приголосні
Подовжені приголосні і позначення їх
Подовжені м'які приголосні
Подвоєння букв внаслідок збігу
Подвоєння букв в іншомовних словах
М'який знак і апостроф
Вживання м'якого знака
Вживання апострофа
М'який знак і апостроф в іншомовних словах
Правопис окремих слів
Принципи правопису значущих частин слова
Правопис складних слів
Слова із частинами напів- і пів-
Складноскорочені слова і графічні скорочення
Велика літера у власних назвах
Правила переносу слів
Частини мови
Cамостійні частини мови
Іменник
Відмінкові закінчення іменників
Правопис і та и в закінченнях іменників
Правопис о та е, а та я, у та ю в закінченнях іменників
Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини
Закінчення іменників іі відміни в родовому відмінку множини
Особливості правопису закінчень іменників ІІ відміни в інших відмінках
Іменники ІІІ відміни в орудному відмінку однини
Творення і правопис імен по батькові
Прикметник
Правопис и та і в закінченнях прикметників
Інші особливості правопису відмінкових закінчень прикметників
Інші частини мови, що відмінюються, як прикметники
Правопис вищого ступеня порівняння прикметників
Присвійні прикметники
Числівник
Правопис складних числівників і відчислівникових складних слів
Зв'язок числівника з іменником
Займенник
Дієслово
Суфікс -ти неозначеної форми дієслова
Чергування приголосних у дієсловах
Дієприкметники і дієслівники
Пасивні дієприкметники
Вживання и та і на кінці дієприкметника та дієприслівника
Прислівники
Прислівники, утворені від прикметників
Прислівники, утворені поєднанням прийменника з іменником
Прислівники, утворені від числівників та прислівників
Складні та складені прислівники
Правопис і та и в кінці прислівників
Службові частини та вигук
Прийменники
Написання складних прийменників
Розрізнення прийменників і префіксів
Сполучники
Розрізнення сполучників та інших частин мови
Частки
Правопис не з іменними частинами мови та прислівником
Правопис не з дієсловом
Вигуки

8. Пунктуація
Розділові знаки
Система розділових знаків
Принципи української пунктуації
Загальні пунктуаційні правила
Виділення речення на письмі
Крапка
Кома
Крапка з комою
Двокрапка
Три крапки
Тире
Дужки
Лапки
Знак оклику
Знак питання
Знак виноски
Розділові знаки при прямій мови
Розділові знаки при непрямій мови
Розділові знаки у цитатах
Пунктуаційний розбір текста

9. Стилістика
Мовні стилі
Розмовно-побутовий стиль
Зразок розмовно- побутового стилю
Художній стиль
Зразок художнього стилю
Офіційно - діловий стиль
Зразок офіційно- ділового стилю
Науковий стиль
Зразок наукового стилю
Публіцистичний стиль
Зразок публіцистичного стилю
Текст
Склад тексту
Абзац
Основні частини тексту
Види текстів
Поділ текстів за стилістичнимим ознаками
Поділ текстів за мовленням
Текст- розповідь
Текст-опис
Текст- роздум
Поділ текстів за зв'язком
Текст з ланцюговим зв'язком
Текст з паралельним зв'язком
Стилістичний аналіз тексту

Орієнтовна програма для вступників у вузи


 


Якщо Ви побачили на цій сторінці помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter. Дякую!


 

      Головна - Ця сторінка

яВОТ. Интернет-всячина